شهید جمال مدرّسی

images/shohada-fa/modarresi-120x180.jpg

فرزند حسنعلی

ولادت : 1348/03/17

شهادت : 1364/02/22 - تنگ چزابه

رمزینه یادمان

Qr Code

رمزینه این صفحه

Qr Code