شهید علیرضا خیاط ویس

images/shohada-fa/khayyatveis-120x180.jpg

فرزند عباس

ولادت : 1340/03/10

شهادت : 1363/12/26 - شرق دجله

رمزینه یادمان

Qr Code

رمزینه این صفحه

Qr Code